1-BİRLİK KURULUŞ VE TÜZÜĞÜ 
a) Ortaköy Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 19.01.1994 tarih ve 94/5246 Sayılı Kararname ile “ Aksaray İli Ortaköy Belediye ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği ”olarak kurulmuştur. 12.01.1998 tarih ve 23248 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “ Aksaray İli Ortaköy Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı” olarak ismi değiştirilmiştir. 
11 Haziran 2005 Tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun geçici 1. maddesine göre Yeni Birlik tüzüğü hazırlanmış Birlik Meclisinin 24.11.2005 tarih ve 03 sayılı Olağan Meclis toplantısında kabul edilerek 17.01.2006 tarihinde Valilik Makamı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nda değişiklik yapan 04.01.2006 tarih ve 26043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5445 sayılı “Mahallî İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca Birlik Tüzüğü yenilenerek, Birlik Meclisinin 30.11.2006 tarih ve 03 sayılı kararı ile ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bazı maddeleri değiştirilmiş ve Yeni Tüzük 13.12.2006 tarihinde Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

2-BİRLİĞİN AMACI
İlçemizde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait hizmetlerin (yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, elektrik, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, köy konağı, cami, spor tesisleri, kültür ve turizm, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi, halk eğitimi faaliyetleri vb.) yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak, 
İl özel idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; ilçeye ve köylere yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım, onarım, araç-gereç, iş makinesi, demirbaş, akaryakıt temini ve hizmet alımları işlerini yapılacak anlaşmaya göre gerçekleştirmek, bu takdirde, gerekli kaynağın birlik bütçesine aktarılarak, söz konusu işi, birliğin tâbi olduğu esas ve usullere göre sonuçlandırmak, 
Diğer kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirmek, 
Birlik başkanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının köylere yönelik hizmetlerine destek olmak üzere genel bütçeden karşılanamayan bina, tesis, araç, iş makinesi, demirbaş, kırtasiye, akaryakıt, hizmet alımı vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. 
Çevre ve ormanların korunması, ağaçlandırma ve turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak ve bu tür faaliyetleri bizzat yürütmek, ilçe ve köylerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak. 
Birlik başkanlığı ve bağlı birimler tarafından kullanılan diğer kamu kuruluşlarına ait büro, lojman, salon vb. yerler ile araç ve gereçlerin bakım, onarım, demirbaş, yakıt, akaryakıt temini ve hizmet alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. 
Yukarıda belirtilen hizmetleri yapmak için personel istihdam eder, her türlü araç, gereç alır, makine parkı kurar, kiralar, kiraya verir, organizasyonlar kurar, gerekli mali kaynağı sağlamak için gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir, her türlü ticari ve sanayi kuruluşlar kurar, işletir veya ortak olur 
Birlik üyesi olan köyler, birliğin amacı kapsamına giren ve birlik tarafından yapılması kararlaştırılan hizmetlerin yerine getirilmesi için kendilerine yasalarla verilen görev ve yetkileri birliğe devrederler. 
3-BİRLİĞİN ÜYELERİ 
Birliğin üyeleri; Akpınar, Camuzluk, Ceceli, Cumali, Çatin, Durhasanlı, Gökler, Hıdırlı, Hacıibrahimuşağı, Hacımahmutuşağı, Hocabeyli, İshaklı, Kümbet, Namlıkışla, Oğuzlar, Pınarbaşı, Pirli, Reşadiye, Saları Alaca, Saları Gödeler, Satansarı, Seksenuşağı, Sinandı Gökkaya , Yıldırımlar, Balcı, Bozkır, Çiftevi, Devedamı, Harmandalı, Ozancık ve Sarıkaraman köyleridir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ ​

 
​ ​
                                         
Cumhurbaşkanlığı         TBMM             Başbakanlık        İçişleri Bakanlığı   Aksaray Valiliği        E-Devlet                Resmi Gazete